Legal Notices

Patient Rights

Medical Records Release Policy

Notice of Privacy Practices

Employment Application

Non Discrimination Policy

Language Assistance Services

coming soon!

Español

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

Tiếng Việt

Chú ý: Nếu bạn nói (ngôn ngữ chèn), các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, có sẵn cho bạn.

繁體中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務

한국어

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Русский

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

العربية

انتباه: إذا كنت تتحدث (لغة إدراج)، والخدمات المساعدة اللغوية، مجانا، تتوفر لك.

हिंदी

ध्यान द􁱶: य􁳰द आप 􁳲हदी बोलते ह 􁱹तो आपके िलए मुफ्त म􁱶 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􁱹

Chahta

ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt

日本語

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

Deutsch

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.

ગુજરાતી

􀉅ચુના: જો તમે 􀈤જરાતી બોલતા હો, તો િન:􀉃લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ􀂰 ઉપલબ્ધ છ.

Punjabi

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ􀁿 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Chahta

THMH hvt yakni ilvppa im ai vlhpesa iyakaiya. Yohmi atoko, apela chi bvnna hokma, THMH hvt chim vpi inchowa, chim okloshi, cho chim afvmmi holhtina isht anokfillachi kiyo. Mikma, tek cho nakni chia hokmvt, keyokmvto chi haknip vt ataklvmma hokma, THMH hvt chi apelashke. Kocha chi pilachi kiyo.